2014, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-021

Dupuytren Kontraktürü: 87 Olgunun Retrospektif İncelenmesi
Mehmet Can ŞAKI, Burak ERSEN, Orhan TUNALI, İsmail AKSU, Ramazan KAHVECİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa.
Anahtar Sözcükler: Dupuytren kontraktürü. Yaş cinsiyet dağılımı. Parmak tutulumu

Dupuytren kontraktürü elin palmar bölgesi ve parmakların fleksör yüzlerinde anormal skar dokusu oluşumu ile karakterize, palmar ve dijital fasyanın benign fibroproliferatif bir hastalığıdır. Bu çalışmada Temmuz 2009- Aralık 2013 yılları arasında kliniğimizde Dupuytren kontrak-türü nedeniyle opere edilen 87 hasta hastane kayıtları ve ameliyat notları taranarak retrospektif olarak incelendi. Hastaların 74’ü erkek (%85); 13’ü (%15) kadın idi. 12 hasta (%13.8) çift taraflı el tutulumu nedeniyle; 75 hasta (%86.2) tek taraflı el tutulumu nedeniyle ameliyat edildiler. Tek taraflı el tutulumu olanların 40 tanesi (%53) sol elinden; 35 tanesi (%47) sağ elinden opere edildi. Hastaların 74’ü erkek (%85); 13’ü (%15) kadın idi. (erkek/kadın oranı: 5.6/1). Hastaların en küçüğü 25 yaşında; en büyüğü 83 yaşında idi. Toplam 87 hastada opere edilen 99 elde tutulan parmakların cinsiyete göre sıklığı incelendi. Erkeklerde yaş ortalaması 58 yaş; kadınlarda 53 yaş olarak bulundu. Bu çalışma-da kliniğimizde opere edilen hastalar retrospektif olarak incelenerek Bursa ilinde Dupuytren kontraktürünün prevelansına katkı yapmak amaçlandı.