2014, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-017

Granülomatöz Prostatitis Olgularının Retrospektif Olarak İncelenmesi
Berna AYTAÇ VURUŞKAN1, Melike NALBANT MORAY1, Hakan VURUŞKAN2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bursa.
Anahtar Sözcükler: Prostat. Granülomatöz. Enflamasyon

Granülomatöz prostatitler, prostatın benign inflamatuar hastalıklarının %1’ini oluşturmaktadır. Pek çok olguda granülomatöz prostatitin sebebi bilinmemekle birlikte, prostatın transüretral rezeksiyonu, iğne biyopsisi, açık prostatektomi ve mesane içine bacillus Calmette-Guerin (BCG) uygulanması sonrası meydana gelebilir. Bu çalışmamızın amacı prostat örneklemelerinden granülomatöz prostatit tanısı almış hastala-rımızın klinik ve patolojik özelliklerini araştırmak ve literatür eşliğinde değerlendirmektir.