Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 38, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Post Lumber Ponksiyon Baş Ağrısının Prognozunu Etkileyen Sebepler Üzerine Bir Çalışma
Aygül GÜNEŞ, Şükran ÇEVİK YURTOĞULLARI, Necdet KARLI, Deniz SIĞIRLI

Pompalı İle Çalışan Kalpte Yapılan Koroner Baypas Cerrahisi Sonrasında Akut Böbrek Hasarı Gelişiminin Karşılaştırılması
Tolunay SEVİNGİL, Davit SABA, İbrahim TÜRKÜCÜOĞLU, Engin GÜRCÜ, Ergun TECİMER, Haluk M. ÖZGÖZ, Güven ÖZKAYA

Koroner Arter Hastalarında Koroner Kollateral Gelişiminin Risk Faktörleri İle Arasındaki İlişki
Mesut KEÇEBAŞ, Feyzullah BEŞLİ, Mehmet Fethi ALİŞİR, Ali AYDINLAR

Kandan İzole Edilen Enterokok Suşlarında Linezolid ve Daptomisin Duyarlılığının Tedavi Seçeneğinde Yer Alan Diğer Antibiyotikler İle Birlikte Değerlendirilmesi
Burcu DALYAN CİLO, Saliha Sanem GEÇGEL, Esra KAZAK, Melda SINIRTAŞ, Cüneyt ÖZAKIN

Nüks veya Metastatik Hastalık Şüphesi Olan I-131 Tarama Sintigrafisi Negatif Papiller Tiroid Kanseri Hastalarında F-18 FDG PET/BT'nin Klinik Önemi
Gani DUMAN, Feyza ŞEN, Dudu KUMTEPE, Burcu SEVİLMİŞ, Erkan GÜLER, İlknur KARNAL, Eray ALPER

İntraserebroventriküler Yolla Enjekte Edilen Adrenomedüllin'in Kan Basıncı ve Kalp Hızına Etkisinde Sempatoadrenal Sistem ve Nitrik Oksitin Rolü
Betül ÇAM-ETÖZ, Naciye İŞBİL-BÜYÜKCOŞKUN, Kasım ÖZLÜK

Derleme
Opu İşlemi ve Komplikasyonları
Mehmet SAKINCI, Cihangir Mutlu ERCAN, Mehmet Bilge ÇETİNKAYA

Mikroarray Teknolojisi
Salih Haldun BAL1,2, Ferah BUDAK

Olgu Sunumu
Genç Ani Kardiyak Ölümlerde Adli Tıbbi Boyut: Bir Olgu Sunumu
Recep FEDAKAR, Ertuğrul GÖK, Selçuk ÇETİN, Erol BADUROĞLU, N.Esra SAKA, Naciye ASLANHAN

Evans Sendromlu Olguda Tekrarlayan Derin Ven Trombozu Atakları ve Faktör V Leiden Heterozigot Mutasyon Birlikteliği: Nadir Bir Olgu
Nermin KENİ, Vildan ÖZKOCAMAN, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Rıdvan ALİ, Gönül IRMAK, İrfan ESEN

Datura Stramonium Alımına Bağlı Antikolinerjik İntoksikasyon
Ataman KÖSE, Pınar ÇINAR SERT, Taylan İNAL, Erol ARMAĞAN, Şule AKKÖSE

Ondokuzuncu Gebelik Haftasında Prenatal Tanı Alan Fetal Şizensefali Olgusu
Bilge ÇETİNKAYA DEMİR, Naile BOLCA TOPAL