Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2004, Cilt 30, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Morfometrik Çalışmalarda Manüel (El İle) ve Dijital (Sayısal) - Bilgisayar Destekli Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
İlker Mustafa KAFA, İlknur ARI

Güney Marmara Bölgesindeki Çocuklarda Yanık Epidemiyolojisi
Selçuk AYTAÇ, Güzin Yeşim ÖZGENEL, Selçuk AKIN, Ramazan KAHVECİ, Serhat ÖZBEK, Mesut ÖZCAN

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek
İlker ERCAN, Bülent EDİZ, İsmet KAN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzmanlarının Otopsiye Yaklaşımı: Anket Çalışması
Dilek DURAK, Nursel TÜRKMEN, Recep FEDAKAR

Mikrodalga Işınımı Yardımıyla Myelinli Liflerin Değerlendirilmesi
Berrin AVCI, Zeynep KAHVECİ, Şahin A. SIRMALI

İki Farklı Hücre Ayırıcı ile Toplanan Trombositlerin Akım Sitometrik Yöntemle İn Vitro Aktivasyon Markırlarına Etkisinin İncelenmesi
Vildan ÖZKOCAMAN, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Ferah BUDAK, Tülay ÖZÇELİK, Rıdvan ALİ, Ahmet TUNALI

Akut Lösemilerde Minimal Residüel Hastalığın Akım Sitometrisi Yöntemiyle Araştırılması ve Relaps ile Korelasyonu
Ülkü OZAN, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Rıdvan ALİ, Ferah BUDAK, Güher GÖRAL, Vildan ÖZKOCAMAN, Tülay ÖZÇELİK, Ahmet TUNALI

Akut Lösemili Hastalarda Kantitatif İn Situ Hibridizasyon Yapılarak Akım Sitometri ile Telomer Uzunluğu Ölçümü ve Prognozla İlişkisi
Vildan ÖZKOCAMAN, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Ferah BUDAK, Gülderen YANIKKAYA DEMİREL, Rıdvan ALİ, H.Barbaros ORAL, Tülay ÖZÇELİK, Ülkü OZAN, Ahmet TUNALI

Radikal Sistektomi ve Transintestinal Üriner Diversiyon Uygulanan Olgularda Kalsiyum Dengesi
Hakan VURUŞKAN, Zülküf ÇALIŞKAN, Yakup KORDAN, Raci ŞAHİN, İsmet YAVAŞÇAOĞLU, Bülent OKTAY

Dişi Sıçanlarda Streptozotosin İle Oluşturulmuş Diyabetin Kalp Kası Üzerine Etkisinin Ultrastrüktürel Düzeyde Gösterilmesi
Gülnur TAKE, Gülten KARABAY, A. Canan YAZICI, Deniz ERDOĞAN

Derleme
Pineal Bölge Tümörleri
Faruk ABAŞ, Şeref DOĞAN, Sani SARIGÜL

Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik
İlker ERCAN, İsmet KAN

Luteal Faz Fizyolojisi ve Overi Stimule Eden Ajanlarla Değişimi
Belgin SELAM, Ata TOPÇUOĞLU

Olgu Sunumu
Çökme Kırığının Neden Olduğu Sagittal Sinüs Oklüzyonu: Olgu Sunumu
Sani SARIGÜL, M. Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Ahmet BEKAR

Amyand Herni
Ersin ÖZTÜRK, Gökhan GARİP, Tuncay YILMAZLAR

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Üç Olgu Sunumu
Meral KURT, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ, Candan KARTAL, Nuray CANKİ, Günhan BERBER CEBELLİ, Umut KAYIŞOĞULLARI, Kayıhan ENGİN

Memenin Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazisi: Olgu Sunumu
Sibel AKER,Gülşah İNAL, Ayşe ERDOĞAN, İsmet TAŞDELEN

Parasellar Yerleşimli Rüptüre Dermoid Kist: Konvansiyonel, FLAIR ve Difüzyon-Ağırlıklı MRG Bulguları
Özlem AKAN, Bahattin HAKYEMEZ, Cüneyt ERDOĞAN, Müfit PARLAK